Obchodné podmienky

Podmienky pre veľkoobchodný predaj:

1) OBJEDNANIE TOVARU:

Množstvo, ktoré je možné objednať je dané minimálnym odberom pri každom výrobku ( uvedené v cenníku ).

Minimálna hodnota objednávky je 100,- EUR bez DPH.

V prípade objednávky nižšej ako 300,- EUR bez DPH dodávateľ účtuje poštovné a balné v hodnote 5,- EUR.

2) ODBER A PREBERANIE TOVARU:

Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať druh, množstvo a kvalitu tovaru.

Prípadné reklamácie množstva a kvality dodávateľ prijíma nahlásené najneskôr do 48 hodín po doručení zásielky. Na neskoršie reklamácie dodávky nebude braný zreteľ.

Kupujúci je povinný vrátiť reklamovaný tovar predávajúcemu, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak, a to v stave v akom bol dodaný. Za nevrátený tovar patrí predávajúcemu náhrada vo výške dohodnutej kúpnej ceny.

V prípade odmietnutia dodávky a vrátenia do skladu predávajúceho, môže predávajúci uplatniť na kupujúcom nárok na náhradu nákladov spojených s týmto odmietnutím.

3) NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA:

Tovar zostáva majetkom firmy predávajúceho až do jeho úplného zaplatenia kupujúcim.

4) PLATOBNÉ PODMIENKY:

Kupujúcemu bude fakturovaná kúpna cena.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v termíne splatnosti uvedenom v hlavičke faktúry.

Pri odbere so splatnosťou za nedodržanie splatnosti bude kupujúcemu účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% za každý deň omeškania. Pri opakovanom omeškaní splatnosti faktúry bude kupujúci povinný platiť vždy v hotovosti.